ای اف تی (ضربه تراپی)
فیلم آموزش ای اف تی (1)
محتویات فیلم اول آموزش ای اف تی:
1- تاریخچه ای اف تی.
2- نکاتی که باید به هنگام استفاده از آن رعایت کنید.
3- نحوه ضربه زدن
4- نحوه جمله سازی
5- میانبرها
6- روش تصمیمها
7- کار عملی
جمعا به مدت 2 ساعت و 24 دقیقه به زبان فارسی

فیلم دوم هم آماده است و در صورتی که واکنش مناسبی
نسبت به فیلم اول ببینم آن را هم در سایت خواهم گذاشت.


دریافت فیلم فقط برای مشترکان A و C امکان پذیر است