ای اف تی (ضربه تراپی)
مجموعه کاملی از فیلمهای ماساژ به رایگان در این بخش قرار می گیرد. به روز رسانی فیلمهای این بخش در صفحه اول سایت اعلام نمی شود. لذا برای آگاهی از فیلمهای جدید لازم است گهگاه به اینجا سر بزنید.


رفلکسولوژی راه سلامتی 1 از 2
رفلکسولوژی راه سلامتی 2 از 2

یادگیری رفلکسولوژی 1 از 2
یادگیری رفلکسولوژی 2 از 2

آروماتراپی 1 از 2
آروماتراپی 2 از 2

راهنمای رفلکسولوژی 1 از 2
راهنمای رفلکسولوژی 2 از 2

ماساژ رفلکسولوژی 1 از 3
ماساژ رفلکسولوژی 2 از 3
ماساژ رفلکسولوژی 3 از 3

رفلکسولوژی به زبان ساده قسمت 1 از 2
رفلکسولوژی به زبان ساده قسمت 2 از 2

ماساژ پا درمانی 1 از 2
ماساژ پا درمانی 2 از 2

درمان گواشا (16 قسمت)

 1 از 16

2 از 16
3 از 16
4 از 16
5 از 16
6 از 16
7 از 16
8 از 16
9 از 16
10 از 16
11 از 16
12 از 16
13 از 16
14 از 16
15 از 16
16 از 16


رایحه درمانی 1 از 2
رایحه درمانی 2 از 2

ماساژ رولفینگ 1

ماساژ رولفینگ 2
ماساژ رولفینگ 3

رفلکسولوژی عملی 1
رفلکسولوژی عملی 2
رفلکسولوژی عملی 3


ماساژ سر چینی

تمرین رفلکسولوژی 1
تمرین رفلکسولوژی 2

ماساژ تویینا چینی 1
ماساژ تویینا چینی 2

ماساژ تویینا حرفه ای 1
ماساژ تویینا حرفه ای 2
ماساژ تویینا حرفه ای 3

ماساژ صورت مقدماتی 1
ماساژ صورت مقدماتی 2
ماساژ صورت پیشرفته

ماساژ بدن 1
ماساژ بدن 2

ماساژ چینی 1
ماساژ چینی 2

ماساژ زیبایی 1
ماساژ زیبایی 2

ماساژ تویینا 1
ماساژ تویینا 2
ماساژ تویینا 3
ماساژ تویینا 4

ماساژ صورت

ماساژ عمقی 1
ماساژ عمقی 2

ماساژ خود

موکسا

آموزش شیاتسو 1 از 2
آموزش شیاتسو 2 از 2

ماساژ شیاتسو 1 از 3
ماساژ شیاتسو 2 از 3
ماساژ شیاتسو 3 از 3

آموزش ماساژ 1 از 3
آموزش ماساژ 2 از 3
آموزش ماساژ 3 از 3

آموزش ماساژ پا 1 از 2
آموزش ماساژ پا 2 از 2

آموزش ماساژ تایلندی 1 از 4
آموزش ماساژ تایلندی 2 از 4
آموزش ماساژ تایلندی 3 از 4
آموزش ماساژ تایلندی 4 از 4

ماساژ پا چینی 1 از 2
ماساژ پا چینی 2 از 2

ماساژ بدن رولفینگ 1 از 2
ماساژ بدن رولفینگ 2 از 2

ماساژ تایلندی سنتی 1 از 5
ماساژ تایلندی سنتی 2 از 5
ماساژ تایلندی سنتی 3 از 5
ماساژ تایلندی سنتی 4 از 5
ماساژ تایلندی سنتی 5 از 5

ماساژ تایلندی 1 از 6
ماساژ تایلندی 2 از 6
ماساژ تایلندی 3 از 6
ماساژ تایلندی 4 از 6
ماساژ تایلنذی 5 از 6
ماساژ تایلندی 6 از 6

ماساژ تویینا

رفلکسولوژی 1 از 4
رفلکسولوژی 2 از 4
رفلکسولوژی 3 از 4
رفلکسولوژی 4 از 4