ای اف تی (ضربه تراپی)
مقالات ای اف تی و قانون جذب

مقالات ای اف تی و قانون جذب (به زودی منتشر می شوند)

 

مقالات زیر با اجازه گری کریگ و  از سایت رسمی او انتخاب و ترجمه شده اند:

ای اف تی و قانون جذب: یک هماهنگی کامل

احساسات گناه و خجالت چگونه مانع قانون جذب می شوند