ای اف تی (ضربه تراپی)

این نوشتار خلاصه یادداشتهایی است که از سخنرانیهای استاد زیگ زیگلر برداشته ام و ترجمه هیچ کتابی نیست. بهای آن به اندازه همت شماست و برای هیچ کسی رایگان نیست.

می توانید اول دانلود کنید و بعد بپردازید

دانلود هدف گذاری

پرداخت آنلاین

بانک ملی حساب شماره 0212936513002
یا
 کارت شماره 9565 1030 9971 6037

بانک ملت حساب شماره
7029870070 
یا کارت شماره 0491 8439 3378 6104

به نام فرهاد فروغمند