ای اف تی (ضربه تراپی)
کوانتوم تاچ

کوانتوم تاچ

 

کلیه کتابها و فیلمهای کوانتوم تاچ را می توانید ایتدا دانلود کنید و بعد بهای آنها را بپردازید


بانک ملی حساب شماره 0212936513002
یا
 کارت شماره 9565 1030 9971 6037

بانک ملت حساب شماره
7029870070 
یا کارت شماره 0491 8439 3378 6104

به نام فرهاد فروغمند

لینک پرداخت آنلاین

هموطنان ساکن خارج میتوانند معادل ارزی مبلغ مورد نظر خود را به این حساب واریز نمایند:
http://paypal.me/pouria1982

 

کتاب کوانتوم تاچ مقدماتی (بها 8000 تومان)

لینک کمکی

 

کتاب کوانتوم تاچ پیشرفته (بها 8000 تومان)

لینک کمکی

 

فیلمهای آموزشی کوانتوم تاچ مفدماتی

دانلود از پرشین گیگ (بهای هر قسمت 6000 تومان و جمعا 168 هزار تومان)

کوانتوم تاچ مقدماتی قسمت 1 از 28

کوانتوم تاچ مقدماتی قسمت 2 از 28

کوانتوم تاچ مقدماتی قسمت 3 از 28

کوانتوم تاچ مقدماتی قسمت 4 از 28

کوانتوم تاچ مقدماتی قسمت 5 از 28

کوانتوم تاچ مقدماتی قسمت 6 از 28  

کوانتوم تاچ مقدماتی قسمت 7 از 28

کوانتوم تاچ مقدماتی قسمت 8 از 28

کوانتوم تاچ مقدماتی قسمت 9 از 28

کوانتوم تاچ مقدماتی قسمت 10 از 28

کوانتوم تاچ مقدماتی قسمت 11 از 28

کوانتوم تاچ مقدماتی قسمت 12 از 28

کوانتوم تاچ مقدماتی قسمت 13 از 28

کوانتوم تاچ مقدماتی قسمت 14 از 28

کوانتوم تاچ مقدماتی قسمت 15 از 28

کوانتوم تاچ مقدماتی قسمت 16 از 28

کوانتوم تاچ مقدماتی قسمت 17 از 28

کوانتوم تاچ مقدماتی قسمت 18 از 28

کوانتوم تاچ مقدماتی قسمت 19 از 28

کوانتوم تاچ مقدماتی قسمت 20 از 28

کوانتوم تاچ مقدماتی قسمت 21 از 28

کوانتوم تاچ مقدماتی قسمت 22 از 28

کوانتوم تاچ مقدماتی قسمت 23 از 28

کوانتوم تاچ مقدماتی قسمت 24 از 28

کوانتوم تاچ مقدماتی قسمت 25 از 28

کوانتوم تاچ مقدماتی قسمت 26 از 28

کوانتوم تاچ مقدماتی قسمت 27 از 28

کوانتوم تاچ مقدماتی قسمت 28 از 28