ای اف تی (ضربه تراپی)
جی ان ام (پزشکی نوین آلمانی)